Communique from Copenhagen – IPMA Council of Delegates

Vedhæftede communique er formuleret som et af flere resultater fra et meget succesfuldt møde og udsendes nu globalt og samtidigt af 72 nationale foreninger alle medlemmer af IPMA. I det fælles communique sender vi et stærkt signal til det internationale projektsamfund om betydningen af tillid (trust) for opnåelse af succes med samarbejde og partnerskaber som vigtige elementer for succesfuld gennemførelse af projekter.

I forbindelse med mødet fik IPMA-certificeringen i Danmark overrakt et certifikat som bevis for, at vores drift af IPMA certificeringen baseret på det opdaterede kompetencegrundlag ”Kompetencer i projektledelse” er valideret og godkendt af IPMA. Danmark er indtil videre det første land i verden, som er blevet valideret på alle de certificeringsprojekter som IPMA tilbyder:

A, B, C og D på Projekt-domænet

A, B på Programdomænet

A, B på Portefølje-domænet

Council of Delegates
Communique Copenhagen, Denmark


The International Project Management Association (IPMA) is a federation of presently 72 member associations, that promotes competence in project, programme and portfolio management across all sectors and engage stakeholders around the world in advancing the discipline.

During its spring Council meeting on 31 March 2019 at Copenhagen, IPMA discussed the strategic importance of trust for successful project implementation and sustainable results. In an increasingly projectified world, relationship-building and collaboration depends on trust between all relevant parties. For example, through Integrated Project Delivery (IPD) in construction projects partners strive to achieve a collaborative alliance of people, systems, business structures and practices in order to optimize project results, increase value, reduce waste, and achieve sustainable solutions through all phases of a project. Rather than each participant focusing exclusively on their part without considering implications on the whole project, IPD brings all participants together early with collaborative incentives to maximize value (see also IPMA´s Research Conference 2019 in Zagreb).

The Council of Delegates concludes that:

  • Individuals engaged in projects shall strengthen their competence regarding “Relationships and engagement” building on trust (see IPMA ICB Version 4.0)
  • Leaders shall foster a culture of trust within the own organisation as well as towards all partners involved in projects, programmes and project networks;
  • Organisations shall establish mutually beneficial relationships with all stakeholders involved in projects for achieving sustainable results (see IPMA OCB Version 1.1).

IPMA President Dr. Jesus Martinez-Almela confirmed that “in a world that threatens to drift ever further apart, mutual trust in projects becomes even more important for achieving sustainability. All leaders are called to action, fostering trust and building collaborative relationships. IPMA supports society through its Global Standards and shares knowledge and experience across countries, continents and cultures to enable a world in which all projects succeed.”

This has been released concurrently by all 72 member associations of IPMA.
The President of IPMA, Dr. Jesus Martinez-Almela is available for comment.

Please contact via info@ipma.world.

Nyhed – IPMA agile certificering

Nu kan du få IPMA certificeret dine agile projektlederkompetencer

IPMA har det seneste års tid arbejdet på at etablere endnu et nyt perspektiv af IPMA-certificeringen: Certificering af agile kompetencer.

Der er allerede gennemført et pilotprojekt af IPMA agile og IPMA er nu klar med det nye certificeringsprodukt. I Danmark har vi valgt at være med helt fra start, og vil være klar til at tilbyde IPMA agile certificering i sensommeren i år (2019).

Allan Krüger-Jensen, Certificeringsleder for IPMA certificeringen i Danmark, ak@ipma.dk

Erfaringskrav

De erfaringskrav, der i dag stilles til en IPMA –kandidat, vil være de samme ved den nye agile certificering, Den certificeringsproces, der vil blive benyttet, er fuldstændig den samme, som vi kender i dag. IPMA agile vil bestå af følgende elementer: En introduktionssession, en skriftlig eksamen, en heldags planlægningsworkshop/eller case, samt et afsluttende interview med de to assessorer, som har behandlet certificeringskandidaten. Kompetencemæssigt er udgangspunktet de generiske kompetencer beskrevet i ”Kompetencer i projektledelse”, blot med særlig fokus på afledte agile kompetencer; herunder kendskab til agile ledelsesteorier og tilhørende mindset.

Et komplementerende certificeringsprodukt

Det er vigtigt at præcisere, at der er tale om et komplementerende certificeringsprodukt, og dermed et nyt tillægsprodukt til den eksisterende IPMA-C certificering. Formålet med den nye certificering er at tilbyde en certificering af samme høje kvalitet som vi kender i dag, til en gruppe af personer, som ikke i dag, kan se sig selv som kandidater til en IPMA Certificering.

  •  IPMA har udviklet en ny certificering for erfarne professionelle ledere, som har succes med at implementere forandringer gennem agile metoder og tilgange. Nøgleordet også for denne IPMA Certificering er individuelle kompetencer som har bevist deres anvendelighed
  • Den nye certificering er målrettet professionelle aktører, som gennem deres arbejder bidrager til at fremme generelle agile principper til anvendelse i flere domæner og på flere niveauer i organisationen.
  • Den nye certificering er for dem, som allerede har opbygget erfaring med agilitet og som ydermere har de personlige egenskaber, det kræver at gå forrest og teste nye principper i en konstant foranderlig verden.

Download denne artikel som pfd

IPMA Certificering i HOFOR

Nedenstående artikel tager udgangspunkt i en samtale mellem Mikkel Lundstrøm, IPMA og Søren Dreyer, afdelingschef, Projekt- & Byggeledelse, HOFOR

Download denne artikel som pdf

HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for områderne vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. HOFOR driver et af Danmarks største kraftvarmeværker, Amagerværket, samt et stigende antal vindmøller

 

HOFOR gennemfører årligt 5-600 projekter, som spænder fra små og mellemstore projekter til meget store og komplekse projekter på mere end 100 mill. kr. HOFOR har typisk gang i 15-17 store, komplekse projekter samtidigt.

Hvad er HOFOR’s mål og ambition
Hovedstadsområdet står over for store forandringer, da byområderne vokser, energien skal være CO2-neutral, grundvandet er truet af forurening, og voldsomme skybrud kommer hyppigere og hyppigere. De ændrede forhold kræver nye, holdbare løsninger, over jorden, nede i rørene, på de tekniske anlæg – og på tværs af kommuner. Dét giver basis for en lang række spændende projekter.

Hvad omfatter projekter i HOFOR?
HOFORs årlige budget for anlægsprojekter ligger på 2,5-3 mia. kr./år ud af en samlet omsætning på 5-6 mia. kr./år. Det gør HOFOR til en af Danmarks største bygherrer.
HOFOR gennemfører årligt 5-600 projekter, som spænder fra små og mellemstore projekter til meget store og komplekse projekter på mere end 100 mio. kr. HOFOR har typisk gang i 15-17 store, komplekse projekter samtidigt. Det største for tiden er BIO4, som er byggeriet af et helt nyt kraftværk ved Amagerværket, som skal forsyne store dele af København med CO2-neutral energi baseret på bioflis. Der er tale om et megaprojekt til 4,9 mia. kr.

Mange af projekterne i HOFOR er organiseret inden for rammerne af programmer. Der er fx programmer for skybrudsprojekter, for blødere vand og for konvertering af fjernvarme (fra 120 grader varm damp til 80 grader varmt vand). Effektivt og konstruktivt samarbejde med myndigheder, rådgivere, entreprenører m.v. er et vigtigt omdrejningspunkt ved planlægning og gennemførelse af de mange projekter.

Hvilken værdi giver det HOFOR at projektlederne er IPMA certificerede?
HOFOR startede allerede i 2008-2009 med at stille krav om IPMA certificering af anlægsprojektledere inden for udvalgte områder. Siden 2013 har HOFOR systematisk gået efter at alle anlægsprojektledere skulle være IPMA certificeret på niveau D eller C, og i alt har virksomheden certificeret mere 150 på IPMA D-niveau og mere end 20 på C-niveau.
I forbindelse med rekruttering af nye projektledere har HOFOR et tydeligt ønske om at kandidaterne er certificerede i henhold til IPMA eller tilsvarende. Efter ansættelse tilbydes nye, ikke-certificerede projektledere skræddersyet kompetenceudvikling målrettet mod IPMA certificering.

Kompetenceudviklingen har form af et internt Action Learning forløb, som gennemføres i samarbejde med Mannaz. Hvert år uddannes og certificeres i alt 10-20 projektledere.
På Action Learning-forløbet får deltagerne en grundig introduktion til HOFOR’s projektledelsesmodel samt til de generelle projektledelsesværktøjer, som de forventes at mestre i forbindelse med en certificering. Desuden indgår en række workshops i forløbet, hvor deltagernes aktuelle projekter bringes ind i undervisningslokalet, og hvor deltagerne sparrer om, hvordan værktøjerne anvendes og projektledelsesmæssige udfordringer bedst gribes an.

Resultatet er at projektlederne får et fælles projektsprog og en mere ensartet anvendelse af projektledelsesværktøjerne.
Når HOFOR har valgt IPMA som certificeringsgrundlag, hænger det sammen med at netop IPMA har et stærkt fokus på den ledelsesmæssige dimension ved ledelse af projekter; og ikke blot fokuserer på anvendelse af værktøjer og skabeloner. Virksomhedens ambition om at være en professionel bygherre, der kan lede og styre store anlægsprojekter, understøttes således af ambitionerne om at have professionelle og effektive projektledere.

 

Vi kan konstatere, at vi i modsætning til tidligere, har langt færre, nærmest ingen, projekter der kuldsejler. Vi har helt klart fået bedre styr på projektprocesserne, vi har glæde af projektledelses-værktøjerne, og både ledere og medarbejdere har fået opbygget et fælles sprog og fælles værktøjer, som hjælper i styringen og håndteringen af vores mange projekter. Søren Dreyer

HOFOR’s afdeling for Projekt- & Byggeledelse består af i alt 120 medarbejdere fordelt på ca. 75 projektledere, ca. 25 specialister (indenfor teknik og miljø) og ca. 20 byggeledere og fagtilsynsfolk. Projekternes succes afhænger bl.a. af, at de tre grupper effektivt kan arbejde sammen på tværs.

Succes med det enkelte projekt beror naturligvis også på leverancer i henhold til den klassiske projekttrekant (økonomi, tid, kvalitet), men derudover skal projektet også medføre, at det nye aktiv giver den forventede værdi i hele sin levetid. Endelig skal kunder og andre interessenter også være tilfredse, så der er også fokus på at minimere gener for fx beboere, trafikanter og butikker, som forstyrres af projektaktiviteterne.

Hvilken værdi giver det den enkelte projektleder at være IPMA certificeret?
For den enkelte projektleder, indebærer succesfuld gennemførelse af Action Learning forløbet muligheden for at opnå et IPMA-certifikat, som bevis på projektlederkompetencerne. Projektlederne hos HOFOR har en høj beståelsesrate. Evalueringer af forløbet peger på, at netværk med andre projektledere i organisationen og fokus på de ledelsesmæssige udfordringer ved projektledelse vurderes som vigtige ved uddannelsen.

Personligt er jeg overbevist om, at certificeringen har bidraget væsentligt som et positivt element i vores rejse mod større projektmodenhed – og dét bekræfter mine projektledere heldigvis! De er glade for deres IPMA certificering, de er stolte over certifikatet, og sammen med vores Action Learning uddannelsesforløb har de år efter år bekræftet og vist, at det i den grad løfter deres kompetencer i forhold til at lede og arbejde med projekter. Søren Dreyer

Du kan blive IPMA-certificeret på 4 niveauer

Niveau D – Certificeret i projektledelse
For dig som er ny i projektledelse. 6 måneders erfaring i projektledelse anbefales – men er ikke et krav.

Niveau C – Certificeret projektleder
For dig som leder mindre komplekse projekter, og har en erfaring på minimum 3 år.

Niveau B – Certificeret seniorprojektleder
For dig som leder komplekse projekter og har en erfaring på minimum 5 år.

Niveau A – Certificeret projektchef
For dig som leder virksomhedens programmer og/eller projektportefølje på strategisk niveau i virksomheden, og har en erfaring på minimum 5 år.
Opretholdelse af certifikatet forudsætter re-certificering hvert 5. år.

Læs om kompetencekrav til de enkelte niveauer her

IPMA står for International Project Management Association og er repræsenteret i mere end 70 lande. Indtil nu har mere end 300.000 projektledere opnået et internationalt anerkendt IPMA certifikat.
IPMA Certificering i Danmark · Gydevang 39-41 · 3400 Allerød · Telefon 8844 3600 · info@ipma.dk · ipma.dk
IPMA Certificeringen varetages i Danmark af Dansk Projektledelse

 

Download denne artikel som pdf